Met on-line coaching
100% Biologisch afbreekbare verpakking

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: De rechtspersoon Juicy Detox die jou producten en diensten aanbiedt op afstand;

2. Besteller: Als jij geniet van lekkere juices, blends of soepen en je bestelt bij Juicy Detox, ben jij de besteller. Door bij Juicy Detox te bestellen ga je met ons een overeenkomst op afstand aan;

3. Overeenkomst op afstand: het proces naar de overeenkomst toe, waarbij jij als besteller en Juicy Detox als ondernemer op de website samenkomen waar Juicy Detox producten en/of diensten aanbiedt, tot en met het sluiten van de daadwerkelijke overeenkomst waarin uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van onze overeenkomst, zonder dat jij als besteller en Juicy Detox als ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij als besteller gebruik kan maken van je herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou als besteller om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: onze overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is  gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat jij als besteller of Juicy Detox als ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Juicy Detox (onderdeel Shake City)

Overtoom 464 A

1054 JX Amsterdam (Nh)

Telefoonnummer: +31(0)20 – 810 0000

E-mailadres: info@shakecity.nl

KvK-nummer: 75716410

BTW-identificatienummer: ??????? (komt er aan)

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Juicy Detox en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Juicy Detox en jou als besteller.

2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de besteller ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de besteller op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de besteller langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan je als besteller je in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden plaatsvindt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Juicy Detox gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Juicy Detox niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de besteller duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van aflevering;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

• de wijze waarop jij als besteller voor het sluiten van de overeenkomst van door jou niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop je deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

• de gedragscodes waaraan Juicy Detox zich heeft onderworpen en de wijze waarop jij als besteller deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door jou als besteller van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien jij als besteller het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Juicy Detox onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan jij als besteller de overeenkomst ontbinden.

3. Omdat de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Juicy Detox passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Omdat de besteller elektronisch zal betalen, zal Juicy Detox daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Juicy Detox zal bij het product of dienst aan de besteller de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Juicy Detox waar jij als besteller met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop je als besteller van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Juicy Detox deze gegevens al aan jou, de besteller, heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien Juicy Detox zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

Onderstaande informatie betreft het wettelijke herroepingsrecht voor bestellers.

Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als je van je herroepingsrecht gebruikmaakt, dien je wel te betalen voor de box(en) die je tijdens deze veertien dagen al zijn besteld door Juicy Detox. Juicy Detox bestelt de bevooradingsprodukten voor de Juicy Detox boxen, altijd achtenveertig (48) uur vóór de levering. Doe je dat niet dan zijn de producten voor de Juicy Detox Box al besteld en ontvang je deze nog en betaal je daar ook voor.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien jij als besteller gebruik maakt van je herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor je rekening.

2. Indien je een bedrag betaald hebt, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de besteller niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Juicy Detox alleen worden uitgesloten als Juicy Detox dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; bijvoorbeeld reeds ontdooide producten.
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de besteller is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Juicy Detox producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Juicy Detox geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Juicy Detox dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de besteller de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. Juicy Detox staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Juicy Detox, leverancier of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de besteller ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Juicy Detox zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de besteller aan Juicy Detox kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Juicy Detox het bedrag dat jij als besteller betaald hebt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Juicy Detox zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor rekening van Juicy Detox.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de besteller bij Juicy Detox, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties

1. De besteller kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de besteller verschuldigde bedragen direct te worden voldaan bij aangaan van de overeenkomst tot het verlenen van een dienst.
2. Bij de verkoop van producten aan jou als besteller mag in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de besteller geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De besteller heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Juicy Detox te melden.
4. In geval van wanbetaling van de besteller heeft Juicy Detox behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de besteller kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24 uur na levering van de producten, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Juicy Detox, nadat de besteller de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij Juicy Detox ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Juicy Detox binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de besteller zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de besteller op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten en beelden berusten bij Juicy Detox, of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken